สิ่งสำคัญยิ่งเกี่ยวกับชีวิตและจิตวิญญาณของทุกๆ คน เน้น พ.ศ. 2555-2556

แปลสรุปจากฉบับภาษาอังกฤษและปรับเพื่อความเหมาะสมกับคนไทย

ท่านไม่ต้องเชื่อ แต่โปรดเข้าใจว่า

กุศลธรรมความจริงต้องมีเหตุผล และพิสูจน์ได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์

(โปรดดูวีดีโอ Youtube และรับฟังเรื่องต่อไป อยู่ที่ตอนท้าย ขอบคุณ)
 

บทนำ

ถ้าท่านได้ติดตามข่าวโลกมาโดยตลอด จะทราบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 (1992 A.D.) เป็นต้นมา ได้มีทั้ง ภัยพิบัติ ภูมิอากาศผิดปกติ ความแปลกประหลาดของเหตุการณต่างๆ์ ได้เกิดขึ้นบนโลกอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้น ตรงกับพยากรณ์โบราณที่กล่าวถึงการมาปรากฏของพระจักรพรรดิโลกในปัจจุบัน เรื่องราวเหล่านี้มีอยู่ในพระพุทธศาสนา ศาสนาและลัทธิที่สำคัญๆ ของโลก รวมทั้งคำทำนายของผู้ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก เช่น นอสตราดามุส ไอแซฮ์ เป็นต้น ซึ่งคำทำนายดังกล่าวมีอายุมาแล้วนับหลายพันหลายร้อยปี และยังเป็นที่สังเกตว่า คำทำนายที่มีมา ถึงแม้จะต่างทั้งสถานที่และเวลาของผู้บ่งบอกเรื่องการมาปรากฏของพระจักรพรรดิในปัจจุบันนั้น ยังเป็นเรื่องราวเดียวกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันอีกด้วย

พระจักรพรรดิในปัจจุบัน

พระจักรพรรดิที่กล่าวถึง มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามภาษาของชนชาตินั้นๆ เช่น พระพุทธเจ้าโคตมตรัสตอบคำถามของพระสารีบุตรเถระ ที่ทูลถามการมาปรากฏของพระจักรพรรดิในภายภาคหน้า ในขณะที่พระพุทธองค์และหมู่สงฆ์พักอยู่ ณ บริเวณใต้ร่มไทร ริมฝั่งน้ำโรฮานิ ขณะเดินทางไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ ซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า พระจักรพรรดิ พระนามว่า "พระเมตฺเตฺย" หมายถึงเพื่อนแท้ จะมาปรากฏภายในยุคภัทรกัป หรือกัปอันประเสริฐที่เจริญยิ่งในปัจจุบัน โดยมีพระพุทธเจ้ามากที่สุดถึง 5 พระองค์ มีพระพุทธเจ้าโคตม เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 4 และเมตฺเตฺยจะเป็นพระองค์สุดท้าย (คนไทยเรียกว่าพระศรีอริยเมตไตรย หรือพระศรีอารย์ เป็นต้น) พระจักรพรรดิจะสอนไม่เฉพาะมนุษย์ทั่วไป แต่ยังสอนเหล่าเทพเทวดานางฟ้าทั้งหลาย โดยพระเมตฺเตยฺยจะรอบรู้สรรพสิ่งในจักรวาลเสมือนอยู่ตรงหน้า เป็นผู้รู้ถึงเทพผู้สร้างสรรพสิ่ง เทพทั้งหลาย และมาร(จากเรื่องพระจักรพรรดิผู้มีสำเนียงดั่งสิงห์) จากศาสนาและลัทธิอื่นได้บ่งสนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่น พระจักรพรรดิมีความรู้ป้องกันตนที่เหนือกว่าบุคคลทั้งหลาย (อิสลาม) และความรู้นี้มีอยู่ในพระจักรพรรดิเท่านั้น (ขงจื้อ) เป็นต้น พระจักรพรรดิจุติ(ใช้กับเทพ) เพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ครบพุทธกาล พ.ศ. 5000 (จากพุทธทำนาย) และนำผู้คนสร้างสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริงขึ้นบนโลกสืบต่อกันตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด

ตัวอย่างพยากรณ์ช่วงเวลาของพระจักรพรรดิ

ตามหลักฐานรูปธรรมในการปรากฏของพระจักรพรรดิมีดังนี้

1. ไอแซฮ์ (กว่า 200 ปี ก่อนพุทธกาล) ในช่วง พ.ศ. 2482-2488 เป็นช่วงการจุติของพระจักรพรรดิ นอกจากนี้ไอแซฮ์ ได้บ่งชื่อ คุณสมบัติ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของพระจักรพรรดิ และที่อยู่ในปัจจุบันไว้อย่างชัดเจน

2. พุทธทำนาย ปี พ.ศ. 2534 จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่การเป็นพระจักรพรรดิ และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อมา โดยพระพุทธองค์เน้นถึงผู้คนทั้งหลาย ถ้าไม่ละเว้นมิจฉาทิฐิ จะเกิดการทำลายล้างโลกขึ้นในปี พ.ศ. 2556 โดยพุทธทำนายบ่งถึง เมื่อล่วงได้ ๒๕๐๘ ปี (ในวงเล็บ ปี พ.ศ. ไทยคือ ปีมะเส็ง พ.ศ. 2556) ตลิ่งจะพัง แผ่นดินถิ่นอธรรมจะถล่มเป็นทะเล (โลกามหาวินาศ ใช้เวลาถึง 7 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาตรงกับศาสนาคริสต์) ครั้นล่วงได้ ๒๕๑๕ (ปีชวด พ.ศ. 2563 ) นับพ้นระยะปี ๓๐ ปี (จาก พ.ศ. 2533 - 2563) พวกอธรรม คือพวกที่ไม่ตั้งอยู่ในศีลในสัตย์ ไร้ซึ่งศีลธรรมนั้นจะหมดสิ้น เพราะพวกมิจฉาทิฐิจะดับสูญไปจากโลก อธรรมแพ้ในที่สุด (เหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2563) ดูกรอานนท์ ตถาคตสงสารสัตว์ เวลานั้นพลโลกยังเหลือน้อยเต็มที

3. นอสตราดามุส (กว่า 450 ปี มาแล้ว) บ่งในปี พ.ศ. 2535 (1992 A.D.) ในคืนวันพระจันทร์เต็มดวง พระจักรพรรดิได้ล่วงรู้ความรู้ที่ไม่มีผู้อื่นใดสามารถทราบได้ (พระจักรพรรดิใช้เวลาถึง 64 ปี ในการค้นหาความจริงที่ไม่มีผู้ใดเคยทราบมาก่อน) สำหรับนอสตราดามุสได้บ่งบอกเรื่องราวของพระจักรพรรดิไว้ เช่น เมืองที่จุติคือ กรุงเทพมหานคร เวลาจุติกลางคืน ชีวิต ความเป็นอยู่และความเป็นไปต่างๆ ตลอดจนที่อยู่ของพระจักรพรรดิในปัจจุบัน (ตรงกับพยากรณ์ของไอแซฮ์ ข้อ 1 เมื่อ 2700 ปีมาแล้ว) คำทำนายของนอสตราดามุสเกี่ยวกับพระจักรพรรดิมีมากประมาณ 20 คำทำนาย โดยกระจัดกระจายอยู่ในบทต่างทั้ง 10 บท แต่ละบทมีคำทำนาย 4 บรรทัดอยู่ 100 คำทำนาย คำทำนายต่างๆ จะไม่เรียงกัน

ความลับของนอสตราดามุส
พระจักรพรรดิเปิดเผยว่า ถ้าคำทำนายใดไม่สามารถจบได้ใน 4 บรรทัด นอสตราดามุส จะเขียนต่อไปอีก 4 บรรทัด หรือ เพิ่มต่อไปอีกจนกว่าจะจบคำทำนายที่นอสตราดามุสต้องการ

วัตถุประสงค์ที่นอสตราดามุสเขียนคำทำนาย
เพื่อให้พระจักรพรรดิได้ใช้ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อชาวโลก

ข้อควรคิด
คำทำนายของนอสตราดามุสอยู่รอดยืนยาวมาถึงปัจจุบันได้อย่างน่าประหลาดใจ คงด้วยเหตุผลเรื่องพระจักรพรรดิเป็นสำคัญ

4. ชาวมายัน(Mayan)และชาวแอซ์เท็ค(Aztec) (เชื่อว่าก่อนพุทธกาล) บ่ง พ.ศ. 2555 (21 ธันวาคม 2012 A.D.) คือการสิ้นกลียุค และเข้าสู่ยุคใหม่ คือกฤดายุคหรือยุคทองนั้น จะเกิดการล้างโลกขึ้นโดยพลังของดวงอาทิตย์ (การล้างโลกตรงกับความเชื่อของชาวคริสต์ เรื่องการพิพากษามนุษย์ในครั้งสุดท้ายของพระเจ้า) และตรงกับความเข้าใจของนาซ่า สหรัฐอเมริกาและนักวิทยาศาสตร์ทั่วไป

5. มนุษย์ต่างดาวได้ส่งข้อความมาถึงพระจักรพรรดิด้วย ในรูปของภาษาคอมพิวเตอร์ ASCII เมื่อ 15 สิงหาคม 2545 (ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกยอมรับว่ามนุษย์ต่างดาวมีตัวตนจริง)

นี่เป็นเพียงตัวอย่างพยากรณ์เล็กน้อย แต่ควรสังเกตว่า ปี พ.ศ. ของผู้พยากรณ์ทั้งหลาย ที่ผู้บ่งคำทำนายมาจากต่างสถานที่และเวลา แต่คำพยากรณ์มีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน สนับสนุนกัน โดยมีเหตุผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดียวกัน และอยู่ในช่วงชีวิตของพระจักรพรรดิ สรุปได้เช่น
อายุพระจักรพรรดิประมาณ 67-73 ในปี พ.ศ. 2555 พระพุทธเจ้าตรัส พ.ศ. 2534 นอสตราดามุสบ่ง พ.ศ. 2535 เป็นปีที่พระจักรพรรดิรู้ความลับของจักรวาลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ในปี 2555 เป็นทางสองแพร่ง พระจักรพรรดิออกช่วยผู้คน หรือโลกามหาวินาศเกิดขึ้น หรือจะปะปนกัน ย่อมขึ้นอยู่กับมนุษย์เอง เวลาอันสำคัญยิ่งนี้ มายันทำนายต่างกับพุทธทำนายเพียง 10 วัน คือมายันบ่ง 21 ธันวาคม 2555 พระพุทธเจ้าตรัส พ.ศ. 2556

ข้อสังเกต
คำพยากรณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาแล้ว มีความถูกต้องมาโดยตลอด โปรดพึงสังวรว่า คำพยากรณ์ในอนาคตอันใกล้นี้ไม่ควรมีอะไรผิดพลาด นอสตราดามุสบ่งถึงพระเจ้าจะทำให้พยากรณ์สมบูรณ์

ถ้าจะรวมคำพยากรณ์เรื่องพระจักรพรรดิทั้งหมดแล้ว ควรมีมากถึง 40-50 คำทำนาย ซึ่งแน่นอนที่ผู้ไม่ใช่พระจักรพรรดิพระองค์จริงจะไม่สามารถแอบอ้างได้

เหตุการณ์ตามพยากรณ์

ที่เกิดขึ้นแล้ว ขอยกเป็นตัวอย่างเช่น

1. วัวขาวของอเมริกันอินเดียน เกิดปี พ.ศ. 2537  คำทำนายบ่งไว้ว่า สันติสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้น

2. วัวแดงของชาวยิว เกิดปี พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นการนำหน้ามาก่อนพระจักรพรรดิ

3. ESE & NASA  แสดงดาวพระเคราะห์เข้าแถว พ.ศ. 2543 ตรงกับตำนานของฮินดู ใน Vishnu-Purana เกี่ยวกับถึงเวลาที่พระนารายณ์อวตารเป็นเกากีหรือพระจักรพรรดิ เพื่อมาล้างความชั่วร้ายและนำโลกเข้าสู่กฤดายุคหรือยุคทองตลอดไป

4. พระจันทร์แดง ปี พ.ศ. 2543 คำพยากรณ์จะเกิดขึ้นเพื่อแสดงถึงพระจักรพรรดิปรากฏขึ้นแล้ว (ภาพของไทยรัฐได้จากนิวซีแลนด์ ประเทศไทยมีเมฆปกคลุมทั่วประเทศ มองไม่เห็น ฝรั่ง ญี่ปุ่นถ่ายภาพสด)

ในปัจจุบัน มีเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นทั่วโลก บ้างเกี่ยวข้องกับคำทำนายการปรากฏของพระจักรพรรดิ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาคำตอบได้ ผู้ที่พยายามตอบ เป็นไปโดยขาดหลักการและเหตุผล เช่น เมื่อปี 2554 การตายของนก และปลาจำนวนมาก ที่มีเวลาใกล้เคียงกันที่มลรัฐอาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา และได้เกิดขึ้นที่รัฐอื่นและในประเทศอื่นๆ แม้เรื่องปลาวาฬถูกนำมาวางไว้บนทุ่งหญ้าชายฝั่งประเทศอังกฤษ ห่างจากฝั่งถึง 800 เมตร มีผู้กล่าวว่า น้ำขึ้นพัดพาเข้ามานั้น ถ้าเป็นจริงหมู่บ้านชายฝั่งแถวนั้นต้องเป็นข่าวใหญ่ เพราะคงไม่ไต้ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นอีกต่อไป รวมทั้งผู้คนสูญหายอีกต่างหาก
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ ได้เกิดขึ้นแล้วหยุดไป มีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นต่อมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเร็วๆ นี้เกิดเสียงประหลาดขึ้นในหลายประเทศ และไม่มีนักวิทยาศาสตร์ใดแสดงตนมากล่าวว่าเสียงนั้นเป็นอะไร
การวิเคราะห์ข้อมูลพอทำได้ทางหนึ่ง แต่ไปติดหลักการโต้แย้งขึ้นอีกทางหนึ่ง สรุปคือหาคำตอบไม่ได้

จากการวิเคราะห์เรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างๆ เห็นได้ว่า เป็นเรื่องของการพยากรณ์ได้เตือนมนุษย์ว่า ความประมาทในพยากรณ์จะนำไปสู่โลกามหาวินาศในที่สุด เพราะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติต่างๆ ที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในหลายๆ ประเทศ ผู้คนเสียชีวิตมากมาย ทรัพย์สมบัติเสียหาย หรือการผิดแปลกไปของภูมิอากาศ ได้เป็นไปตามพยากรณ์มาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535

การหยุดภัยพิบัติทำได้ แต่ทำไมไม่มีผู้สนใจ

เรื่องราวของวิธีการหยุดภัยพิบัติต่างๆ สามารถทำได้ด้วยการพิสูจน์ความจริงของพระจักรพรรดิ ด้วยหลักกาลามสูตร ๑๐ และหลักการทางวิทยาศาสตร์ และหนังสือที่กล่าวถึงเรื่องนี้ ได้ถูกส่งไปยังสื่อ และผู้สมควรได้รับข้อมูลมาแต่ พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน แต่ไม่มีผลใดเกิดขึ้น

พระจักรพรรดิไม่ต้องการและต้องการ

พระจักรพรรดิไม่ต้องการ - ตำแหน่ง การยกย่องสรรเสริญ ทรัพย์สิน เงินทอง สิ่งตอบแทน การเป็นผู้นำ การเรียกพระจักรพรรดิเพื่อความสอดคล้องกับพยากรณ์และความเข้าใจในขณะนี้เท่านั้น

พระจักรพรรดิต้องการ - เป็นเพื่อนกับผู้มีคุณธรรม ให้มนุษย์มีคุณธรรม และ หาหนทางให้มนุษย์ได้สร้างสันติสุขและสันติภาพขึ้นบนโลกให้ได้ ตามพยากรณ์กำหนดไว้ว่า พระจักรพรรดิมีช่วงชีวิตเหลืออยู่อีก 3 ปี จากนี้

ทั้งพระจักรพรรดิและพวกเราทีช่วยกัน ได้พยายามอย่างยิ่งจะให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงขึ้น เพื่อประโยชน์ของผู้คนทั้งหลายมาโดยตลอด แต่ไม่เกิดผลอันใด และเหตุการณ์ขณะนี้ ชี้ถึงการล้างโลกอธรรมใกล้เข้ามาทุกที คามคำพยากรณ์บ่งว่า 9 ใน 10 คน จะต้องถูกกวาดล้างไปจากโลก เหลือเพียง 1 คน พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้คนเหลือน้อยนิดที่จะมีโอกาสเข้าสู่กฤดายุค และผู้ที่ถูกกวาดล้างจะถูกพิจารณาโทษ โทษที่เห็นได้ชัดเจนคือความมีมิจฉาทิฐิ ความเห็นแก่ตน และโทษดังกล่าวมีความรุนแรงกว่าที่ใครๆ จะคาดคิดถึง

เรื่องต่อไปนี้มีความสำคัญกับชีวิตและวิญญาณของท่านยิ่ง

โปรดทำความเข้าใจ พระจักรพรรดิพระองค์จริงเท่านั้นที่จะทำการได้

ในกลียุค ผู้คนส่วนใหญ่หลงกลเข้าไปอยู่กับฝ่ายมาร พระจักรพรรดิจำเป็นต้องช่วยให้พ้นจากพลังของมาร

หลังจากที่ได้ทบทวนแล้ว ถ้ารอให้จัดพิสูจน์ข้อเท็จจริงของพระจักรพรรดิขึ้น คงไม่ทันการกับโลกามหาวินาศที่จะเกิดขึ้นด้วยมิติทั้ง 6 ของท้าวสักกะเทวราช เพราะเวลาผ่านไป 20 ปี โดยผู้มีหน้าที่ เช่น สื่อมวลชน และคนส่วนใหญ่ ไม่สนใจที่จะพิสูจน์หาข้อเท็จจริงของพระจักรพรรดิ อาจเป็นเพราะการยุแหย่จากมาร แสดงอยู่ในนิวรณ์ ๕ คือสิ่งกีดกั้นไม่ให้ก้าวเข้าสู่คุณธรรม เช่น ในข้อ ๕ ว่าด้วย วิจิกิจฉา คือความลังเลสงสัย ในข้อ ๔ อุทธัจจกุกกุจจะ คือ ความฟุ้งซ่าน กังวล และในข้อ ๒ พยาบาท คือ มีความคิดร้าย ขัดเคืองในใจ เนื่องจากกลัวเกรงผู้มาทำลายพระพุทธศาสนา เป็นต้น

พระจักรพรรดิได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนหลัก

โดยไม่ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดๆ อีกต่อไป แต่ได้ดำเนินการเอง เพื่อจะได้มีโอกาสเข้าช่วยเหลือผู้ต้องการทราบเรื่องคุณธรรม ช่วยผู้หลงผิดและสามารถละทิ้งมิจฉาทิฐิของตนได้ ดังนี้

1. ปิดศาสนาคริสต์

พระจักรพรรดิได้ปิดศาสนาคริสต์ไปแล้วเมื่อ พ.ศ. 2553 ตามคำพยากรณ์จะปิดเป็นทางการโดยสันตะปาปา ที่ 112 คือมหากาฬ (องค์ปัจจุบันคือ 111) เวลาที่เหลืออยู่มีน้อยมาก ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้คนทั้งหลาย อาจไม่ทันต่อการล้างโลกอธรรมที่จะเกิดขึ้น

เหตุผลที่ปิดศาสนาคริสต์ เพราะพระเยซู คือลูกพญามาร ผู้มีลักษณะวาจาและการกระทำเหมือนผู้เป็นพ่อ คำสอนของพระเยซู หลอกให้ผู้คนหลงผิดว่า พระเยซูล้างบาปให้ได้ การหลอกนี้เพื่อมารจะได้มีประชากรเพิ่มขึ้น ผู้หลงเชื่อยอมรับนับถือพระเยซู จะถูกลงโทษจากพระเจ้า(ท้าวสักกะเทวราช จอมเทพของสามโลก)ไปด้วย เมื่อพระเจ้าส่งพระเยซูไปนรกที่มีไฟบรรลัยกัปรอบล้อม ผู้ที่เชื่อถือพระเยซูจะถูกส่งนรกตามไปด้วย

สำหรับบุคคลใดได้ประกอบกุศลธรรมไว้จะต้องไปชดใช้กรรมในนรกก่อน ถึงจะไปรับผลบุญได้ และการลงนรกครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สองที่มีเวลายาวนานกว่าครั้งแรกมาก

เรื่องราวการปิดศาสนาคริสต์นี้ได้เปิดให้คนทั่วไปทั่วโลกได้ทราบ แต่คริสเตียนน้อยคนนักที่จะยอมอ่านข้อเท็จจริง เพราะพระเยซูสอนให้หลีกหนี ถ้าเห็นว่าจะโต้แย้งไม่ได้ ขอให้เชื่อพระเยซูเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ในเวลาที่ผ่านมา ยังไม่มีผู้ใดสามารถโต้แย้งเนื้อความที่ลงเรื่องพระเยซูคือลูกพญามารมาหลอกคนให้หลงผิดได้ ในขณะเดียวกันได้มีชาวคริสต์เริ่มติดต่อเพื่อติดตามเรื่องของพระจักรพรรดิเพิ่มขึ้นๆ

ข้อสังเกตุ

ในเรื่องของจิตวิญญาณ ความเชื่อต่างๆ

การสอน การเรียน และการกระทำสิ่งใดๆ ที่ไม่เป็นไปด้วยคุณธรรม ไม่อยู่ในสัทธรรม จะไม่จำกัดอยู่เฉพาะแค่ศาสนาคริสต์เท่านั้น จะครอบคลุมไปถึงทุกศาสนา ลัทธิ การสอนและความเชื่อต่างๆ ที่ไม่เกิดกุศลธรรม จะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ทั้งผู้สั่งสอนและผู้ตาม ทั้งหมดจะได้รับโทษจากท้าวสักกะเทวราชเช่นเดียวกับศาสนาคริสต์ตามที่กล่าวมาแล้ว นี่คือประเด็นสำคัญที่ผู้คนในกฤดายุคถึงเป็นอริยบุคคลได้สำเร็จ

ฉะนั้นโปรดเข้าใจกาลามสูตรของพระพุทธเจ้าโคตมให้ดี การเชื่อสิ่งใด ปฏิบัติสิ่งใด สิ่งนั้นย่อมประกอบด้วยกุศลธรรมเป็นหลัก จึงจะนำไปซึ่งความปลอดภัยแก่ชีวิตและจิตวิญญาณของตนๆ

2. พระพุทธศาสนาจำเป็นต้องแก้ไข

ถ้าพระพุทธศาสนาดำเนินไปเช่นที่เป็นอยู่ พระพุทธศาสนาจะเสื่อมสลายไม่ถึง 5000 ปี โดยพระพุทธเจ้าโคตมตรัสไว้ ความเสื่อมในพระศาสนาของพระพุทธองค์มี 5 ประการดังนี้

    2.1 การเสื่อมของการบรรลุมรรคผล
    2.2 การเสื่อมของการปฏิบัติธรรมและการเจริญภวนา
    2.3 การเสื่อมของการศึกษาธรรมและการเข้าถึงพระธรรม
    2.4 การเสื่อมของวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
    2.5 การเสื่อมของบูรพาอาจารย์

เพื่อให้เห็นตัวอย่าง พระจักรพรรดิได้ยกตัวอย่างว่า พระพุทธเจ้าโคตมไม่ได้ตรัสสอนศีล 5 ศีล 5 เกิดขึ้นหลังพระพุทธเจ้าโคตมเสด็จปรินิพพานไปแล้ว การกำหนดกฎเกณฑ์ที่ผิดสัทธรรม ทำให้เกิดความเสื่อมบนศีลขึ้น จึงเห็นว่าผู้คนส่วนมากไม่สามารถปฏิบัติตามศีล 5 ได้

สิ่งที่พระพุทธเจ้าโคตมตรัสไว้ว่า พระสงฆ์ไม่สามารถเข้าใจงานวิทยาศาสตร์ได้ลึกซึ้ง ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ชี้แจงผลดีผลเสียเป็นไปอย่างไร ดังนั้นพระจักรพรรดิจึงจำเป็นต้องมาช่วยในเรื่องนี้ด้วย

พระจักรพรรดิบ่งว่า ในพระไตรปิฎกมีพิรุธผิดเพี้ยนมาก จำเป็นต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโคตม โดยจะต้องยึดกาลามสูตรไว้อย่างเคร่งคัด

หมายเหตุ
พระจักรพรรดิยินดีตอบข้อซักถามเฉพาะผู้นำและบริหารฝ่ายสงฆ์ที่ไม่เห็นด้วย ต่อหน้าสาธารณะชนเท่านั้น

3. สิ่งที่พระจักรพรรดิจักแสดงหลักฐานที่สำคัญ

ยกเป็นตัวอย่าง คือ

    3.1 พระจักรพรรดิจุติโดยมารดาเดิมจากการจุติในครั้งอดีตชาติ
    3.2 จักแสดงพระพุทธเจ้าอีก 3 พระองค์ให้เห็นเด่นชัด คือ พระกกุสันธะ พระโกนาคมม์ และพระกัสสป
    3.3 สิ่งใดๆ เช่น เรื่องในพระพุทธศาสนาและเรื่องอื่นๆ จะต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้
    3.4 แสดงหลักฐานจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโคตม
    3.5 หน้าที่พระจักรพรรดิ ช่วยมนุษยโลกสร้างสันติสุขและสันติภาพแก่โลก ไม่เป็นนักบวช

4. การล้างโลกอธรรม

ตามพยากรณ์ที่ได้กล่าวมาเกี่ยวกับโลกามหาวินาศ การที่จะรอดชีวิตได้นั้น จำเป็นต้องทราบ คุณธรรม สัทธรรม ที่แท้จริง ในขณะนี้ มีเวลาเหลืออยู่น้อยมาก ถ้าผู้คนให้ความร่วมมือกับพระจักรพรรดิอย่างแท้จริง อาจช่วยผู้คนเหล่านั้นไว้ได้จากโลกามหาวินาศ หรืออาจช่วยได้น้อยลงถ้าไม่ได้รับความร่วมมือเต็มที่ หรืออาจจะช่วยอะไรไม่ได้ ถ้าไม่มีผู้สนใจ ซึ่งหมายถึงผู้คนตกอยู่ภายใต้พลังของมารเกินกว่าที่จะแก้ไขได้ ย่อมปล่อยให้เป็นไปตามเวรกรรมชั่วที่กระทำมาทั้งในชาตินี้และอดีตชาติ

5. ท่านจักช่วยเพื่อนมนุษย์ได้อย่างไร

สิ่งที่พระจักรพรรดิต้องการจากท่านทั้งหลาย ควรทำความเข้าใจกฎเกณฑ์เบื้องต้น ดังนี้

    5.1 ไม่เข้ายุ่งเกี่ยวในเรื่องใดๆ ที่เรื่องนั้นๆ ไม่เป็นไปเพื่อกุศลธรรม ทั้งกาย วาจา ใจ
    5.2 ไม่พิจารณาเรื่องใดๆ โดยขาดการพิสูจน์หลักฐานข้อเท็จจริงของผู้เกี่ยวข้อง ตามกาลามสูตร
    5.3 ไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องเงินทอง ทรัพย์สิน สิ่งของใดๆ ถ้าจะทำการใด ควรทำด้วยกำลังของตนเองที่
          ไม่เกิดทุกข์และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยประการใดๆ
    5.4 ไม่ชักจูงผู้อื่นกระทำการใดๆ ถึงแม้จะเป็นเรื่องกุศลธรรม โดยขาดหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจน
    5.5 ไม่นำเรื่องส่วนบุคคล ครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องของพระจักรพรรดิมากล่าว
          โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากพระจักรพรรดิ ดูข้อ 5.2
    5.6 พึงยึดหลักจริยธรรมทั้งกาย วาจา ใจ มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นที่ตั้ง
          ด้วย - อัปปมาทะ(ความไม่ประมาท) อารตี วิรตี ปาปา(เว้นจากความชั่ว)
          ขันติ(ความอดทน) คารโว จ(ความเคารพบุคคล สถานที่ เป็นต้น)
          โสรัจจะ(มีอัธยาศัยงดงาม) นิวาโต จ(สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน) กตญฺญุตา(กตัญญู)
    5.7 ไม่ยึดในโลกธรรม ๘ คือ ลาภ อลาภ ยส อยส นินทา(ติเตียน)
          ปสังสา(สรรเสริญ) สุข ทุกข์ แต่พึงยึดกาลามสูตร เป็นที่ตั้ง ตั้งตนไว้ด้วย
          ความมีศรัทธา(ความเชื่อที่เป็นกุศลธรรม) มีหิริ(ความละอายใจต่อบาป)
          มีโอตตัปปะ(ความเกรงกลัวบาป) มีความเพียร มีสติ(จิตตั้งมั่นและระลึกถึง)
          มีปัญญา(ความรู้ดี รู้ชั่ว รู้จักการศึกษาหาความรู้และมีเหตุผล)

6. กฎของสวรรค์และกฎเกณฑ์เบื้องต้นของพระจักรพรรดิ

    6.1 การกระทำใดๆ ถึงแม้จะเป็นครั้งแรก ท่านจะต้องรับผิดชอบ ทำดีก็ดี ทำชั่วก็ชั่ว แก้ไขใดๆ ไม่ได้
    6.2 การช่วยผู้อื่นด้วยคุณธรรมและความเป็นธรรม คือการช่วยตนเอง แต่การช่วยตนเองโดยไม่เห็น
          แก่ผู้อื่น ถือว่าเห็นแก่ตน เป็นอกุศลกรรมแก้ไขไม่ได้
    6.3 เมื่อตายไป ความมี ความจน ยศถาบรรดาศักดิ์และความรู้จักไม่มี คงเหลือแต่ความดี ความชั่ว
          ที่ตนกระทำ

7. พระจักรพรรดิจะรวบรวมผู้ที่ควรมีโอกาสเข้าสู่กฤดายุค

โดยเริ่มใช้ออนไลน์ก่อนเพื่อความรวดเร็ว แต่จะขยายไปสู่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงออนไลน์ และผู้ห่างไกลที่เข้าถึงได้ยากต่อไป โดยมีกฎเกณฑ์เบื้องต้นดังนี้

    7.1 ข้อมูลเกี่ยวกับพระจักรพรรดิที่ผ่านมา ขอยกเลิกทั้งหมด จนกว่าพระจักรพรรดิจะทบทวน
          และแสดงในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น ผู้ฝ่าฝืนและผู้เกี่ยวข้องในทุกกรณีจะมีความผิดยิ่ง
    7.2 จัดกลุ่มผู้ที่ต้องการเผยแผ่เรื่องพระจักรพรรดิ โดยยึดหลักข้อ 5 และ 6.2
    7.3 จัดกลุ่มผู้เป็นเพื่อนทำความเข้าใจกันในข้อมูลของพระจักรพรรดิ โดยยึดหลักข้อ 5 และ 6.2
    7.4 รับมนุษย์ทั่วไปไม่แบ่งแยก ชนชาติ ศาสนาและความเชื่อ ชนชั้น เพศ คนพิการ วัยวุฒิ คุณวุฒิ
          ผู้ถือบวช มีเสรีภาพในหารศึกษาและประพฤติปฏิบัติตนตามข้อกำหนดของพระจักรพรรดิ

ข้อควรระวัง

- พระจักรพรรดิเข็มงวด เพราะถ้ามีสิ่งผิดเกิดขึ้นจะแก้ไขได้ยาก
- สื่อมวลชน บุคคลใด กลุ่มใด หน่วยงานใด จักต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระจักรพรรดิ
  ผู้ฝ่าฝืนจะรวมไปถึง ผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ จักได้รับการลงโทษยิ่ง
- ผู้หาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าเรื่องใดๆ โดยขาดคุณธรรมและยุติธรรม ย่อมมีโทษยิ่ง
- ผู้คิดและผู้เกี่ยวข้องที่จะทำลายพระจักรพรรดิ จักได้รับการลงโทษที่หลังจากชดใช้กรรมชั่วในนรก
  แล้วจะเกิดใหม่ได้ไม่เกินสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีแขน มีขา มีมือ มีเท้า เช่น ใส้เดือน งู ตลอดไป

โปรดเข้าใจว่า พระจักรพรรดิ จำเป็นต้องพิสูจน์ตนเองให้ผู้คนที่เข้าร่วมเป็นและสมาชิก ยอมรับข้อเท็จจริงตามหลักฐานขึ้นก่อนว่าใช่พระจักรพรรดิจริง ก่อนจะดำเนินการสอนในเรื่องใดๆ นี่คือกฎของสวรรค์

สิ่งที่พระจักรพรรดิต้องทำ

ต้องดำเนินการตามพยากรณ์ต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จตามข้อกำหนด ยกตัวอย่าง เช่น

ท้าวสักกะเทวราชผู้สร้างและทำลายสรรพสิ่งทั้งมีชีวิตและไม่มีในจักรวาลและนอกจักรวาล พระองค์ได้กำหนดแนวทางสำหรับยุคพระจักรพรรดิไว้ 10 ข้อ โดยสลักบนหินขนาดใหญ่ มีอยู่ 8 ภาษาเรียกว่า หินชี้ทาง(GuideStones) อยู่ที่มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างเมื่อ 22 มีนาคม 2523 มีดังนี้

1.  รักษาจำนวนมนุษยชาติภายใต้ 500.000.000 เพื่อความสมดุลกับธรรมชาติตลอดไปโดยไม่มีเงื่อนไข
2.  ข้อแนะนำในการสืบต่อเนื่องของมนุษยชาติและสัตว์ - ทำอย่างชาญฉลาด -
     ถึงการปรับปรุงสุขภาพและความหลากหลาย
3.  ร่วมกันให้เกิดภาษาใหม่ของมนุษย์ที่สามารถใช้ได้กับชีวิตในประจำวันร่วมกัน(ภาษาสวรรค์)
4.  อารมณ์ต่างๆ  - ศรัทธา - ประเพณี - และทุกสิ่งที่จะต้องมี ต้องมีเหตุผลและมีการควบคุมของ
     อารมณ์นั้นๆ
5.  ปกป้องประชาชน ประเทศด้วยกฎหมายที่ยุติธรรมและตัดสินความถูกต้องด้วยศาลที่ยุติธรรมเท่านั้น
6.  ขอให้ทุกประเทศ มีการจัดระเบียบการปกครองภายในและระหว่างประเทศ
     โดยแก้ไขข้อพิพาทในศาลโลกที่ทุกอย่างต้องดำเนินไปด้วยความยุติธรรมเท่านั้น
7.  หลีกเลี่ยงกฎหมายที่ไม่สมควรและการใช้เจ้าหน้าที่ไร้ประโยชน์ (ขาดความรู้ความสามารถแท้จริง)
8.  สร้างความสมดุลของสิทธิมนุษยชน กับหน้าที่ของสังคมให้เป็นไปอย่างราบรื่นและเหมาะสม
9   ให้ความสำคัญของความจริง - ความสวยงาม - ความรัก - จะต้องสอดคล้องกับท้าวสักกะเทวราช
10 ไม่รุกรานโลกเช่นโรคมะเร็งร้าย -  อย่าเอาเปรียบธรรมชาติ - อย่าเอาเปรียบธรรมชาติ

ขอให้ท่านพิจารณาว่า กฎทั้ง 10 ควบคุมความเหมาะสมของมนุษย์และสัตว์ในกฤดายุคในทุกแง่ทุกมุม โดยมีรายละเอียดอยู่ในข้อย่อย ยกตัวอย่างในเรื่องความจริง อารมณ์ ศรัทธา จะมีอยู่ในปรัชญาของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าโคตมตรัสสอนไว้ และเรื่องเกี่ยวเนื่อง เช่น

1.  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ยังคงอยู่ในหนทางที่พระพุทธเจ้าโคตมคาดหวัง
2.  ผู้คนจะเป็นอริยบุคคล คือรู้จักคิดได้เองอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่เชื่ออย่างที่เคยเป็นมา
3.  คนทั้งหลายจักอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่แบ่งแยกชนชั้น ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ
     เงินทอง สิ่งของจักมีได้ตามอัตภาพ ไม่มีคนจน ไม่ต้องกลัวสิ่งเลวร้ายใดๆ โจรผู้ร้ายไม่มี
     ความโศกเศร้าเสียใจจะหมดไป

ตัวอย่างความปลอดภัยและธรรมชาติในกฤดายุค จะได้รับการดูแลจากสวรรค์
1.  ฝนจะตกต้องตามฤดูกาล การไปไหนมาไหนจะปลอดภัย
2.  โลกจะเขียวชอุ่มไปด้วยพืชพรรณ มนุษย์จักไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายโดยขาดความเป็นธรรม

โปรดให้เวลาอย่ารบกวนพระจักรพรรดิ การพิสูจน์ความจริง จะนำพาท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่อง ความเป็นไปของพระจักรพรรดิผู้เป็นเพื่อนแท้กับทุกคน และความเป็นไปของชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย พวกเราจะได้รับรู้สิ่งที่เราไม่เคยทราบมาก่อนทั้งงานด้านวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและความเป็นไปของชีวิต

ข้อมูลฉบับที่ G.P.1-30 มีนาคม 2555 (G-Guideline P-Public) โปรดติดตามฉบับ G.P. 2 ในเร็วๆนี้
ข้อมูลนี้สามารถนำไปเผยแผ่ได้ด้วยวิธีการต่างๆ แต่ไม่สามารถแก้ไขเนื้อความดัดแปลงรูปแบบ
ถ้ามีสิ่งผิดพลาดใดๆ โปรดให้อภัย และขอข้อแก้ไข ด้วยความขอบพระคุณ
selfwisdom webmaster ที่ selfwisdom@live.com


ใหม่ โปรดคลิก ลิงค์ไปยังวีดีโอ ทำไมโลกวิปริต ความจริงที่พิสูจน์ได้
และปี 2556 จะเป็นอย่างไร

Link to web page that you can print on your paper:

2012-2013: (G7) Complete Video of Science-Prophecies-Doomsday-Who am I?

Link to Youtube video:
2012-2013: (G7) Complete Video of Science-Prophecies-Doomsday-Who am I?

March 30, 2012 
Home Page selfwisdom.net